Home > Contracte

Contracte

CLÀUSULES

PRIMERA     ALQUIMAT VICEVERSA GROUP, S.L., en endevant ALQUIMAT, posa a disposició del client les màquines/eines detallades en l’anvers d’aquest document a títol d’arrendament, pel període màxim d’un mes natural, prorrogable en períodes d’un dia de durada. ALQUIMAT podrà decidir unilateralment, un cop finalitzat el mes de lloguer o qualsevol de les seves pròrrogues, resoldre el contracte de lloguer. En cas d’optar per la seva resolució, serà d’aplicació immediata la clàusula setena del present.
A la finalització del mes de lloguer en curs, el client estarà obligat a contactar amb ALQUIMAT amb la finalitat d’informar-se a propòsit de la vigència o resolució del contracte de lloguer. En el cas de que el client no contacti amb ALQUIMAT i aquesta hagi optat per la resolució del contracte, serà d’aplicació immediata l’establert en la clàusula setena del present contracte.

SEGONA        El preu de l’arrendament ve determinat per les tarifes de preus vigents exposades al públic en les nostres oficines, en la última edició dels nostres catàlegs i en la nostra pàgina web: www.alquimat.com, que es facturarà en períodes mensuals o les seves fraccions. La fracció mínima de còmput de temps és la d’un dia natural, que es comptarà des del mateix moment en que es realitza el lloguer, i tindrà vigencia pel que quedi de dia. Es sumarà una nova fracció de temps cada dia, a partir del dia següent de la formalització del contracte, en que a les 9:00 hores el client no hagi tornat el material descrit a l’anvers. El temps màxim d’utilització dels béns arrendats és de 8 hores diàries. En cas de sobrepassar aquest límit, les hores en excés es facturaran apart a preu proporcional.

TERCERA    Les esmentades màquines/eines són propietat d’ALQUIMAT, que les posa a disposició del client en adeqüat estat de conservació, manteniment i funcionament. La recepció de les màquines/eines pel client implica la conformitat d’aquest amb l’estat de la cosa arrendada.

QUARTA       El client és responsable de la conservació, custodia, ús i manteniment de les eines/màquines arrendades davant de tercers i d’ALQUIMAT, a qui indemnitzarà per qualsevol perjudici que li pugui sobrevenir com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions. Així mateix van a càrrec de l’arrendatari tots els impostos, multes, permisos, contribucions i arbitris que amb relació al seu ús, gravin els béns objecte d’aquest contracte.
Els danys sobrevinguts a les màquines/eines arrendades detallades a l’anvers d’aquest document, com a conseqüència de l’activitat professional del client, seran a càrrec de la pòlissa de R.C. del client. En cas de no tenir-ne, o de que la seva pòlissa de R.C. no ho cobreixi, el cost total de la reparació serà a càrrec del client.

CINQUENA    El client manifesta que amb les màquines/eines ha rebut una còpia del Manual d’Instruccions i de Normes de Seguretat que es correspon amb el facilitat pel fabricant per a l’ús apropiat de les màquines/eines arrendades. L’ús de les màquines/eines és del tot per risc i ventura del client. El client manifesta que disposa de tots els elements de seguretat i protecció necessaris per a la utilització de les esmentades eines/màquines arrendades, quedant l’arrendador eximit de qualsevol responsabilitat originada per l’incompliment de les esmentades Normes de Seguretat.

SISENA L’arrendatari facilitarà l’accés al personal d’ALQUIMAT al lloc on estiguin les màquines/eines detallades en l’anvers per tal de realizar-hi inspecció i/o manteniment quan l’arrendador ho cregui convenient.

SETENA      El client està obligat, un cop finalitzat el termini de l’arrendament o les seves pròrrogues, a tornar immediatament les eines/màquines arrendades a ALQUIMAT en les seves oficines obertes al públic al carrer Blas de Otero, 6, de Palafrugell, en el mateix estat en el qual li van ser entregades. L’incompliment d’aquesta obligació farà que ALQUIMAT presenti denúncia al jutjat corresponent per presumpta apropiació indeguda del be arrendat, i com a indemització, es determinarà per dia de retard el pagament de danys i perjudicis consistents en el doble de la tarifa diària i/o en el cost de reparació i/o reposició de conformitat amb les tarifes del subministrador o fabricant. S’equipararà a retard en el retorn i en serà d’aplicació l’anterior previsió, el temps estrictament necessari per a realizar la reparació o la reposició.

VUITENA       L’impagament en temps i forma d’una factura faculta a ALQUIMAT a reclamar al client els interessos de demora del 12% anual sobre l’import de la factura impagada a comptar des del dia següent del venciment expressat en l’esmentada factura, així com totes les despeses ocasionades per la gestió de recobrament, valorades en un 40% del seu valor nominal.

Queda informat que les dades personals són necessàries per a la prestació dels nostres serveis, i s’incorporaran al corresponent fitxer d’ALQUIMAT, societat responsable situada en el c/ del Gas, 9 – Pol. Ind. de Palafrugell, a on pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades existents en aquest fitxer, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa complementaria.

ELS VEHICLES MATRICULATS ESTAN ASSEGURATS AMB UNA ASSEGURANÇA A TERCERS. EN CAS D’ACCIDENT DE CIRCULACIÓ AMB CULPA, EL CLIENT ES FARÀ CÀRREC DE LA TOTALITAT DEL COST DE LA REPARACIÓ DEL VEHICLE ARRENDAT.

CatalàEspañolFrançais